Itt van: HÍREK

Büfépályázat- Panoráma Sportközpont

 

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel sport intézményben található büfé üzemeltetése céljára történő bérbeadására:

1. A Kiíró adatai

Kiíró neve: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

Kiíró székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Kiíró telefonszáma: +36 30 280 4809

Kiíró e-mail címe: ravasz.krisztina@masodikkeruletsport.hu

2. A pályázat tárgya

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kiíró) a működtetésében lévő Panoráma Sportközpont (Cím: 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11.) büfé üzemeltetésére határozott idejű pályázatot hirdet. Az üzemeltetésre kiírt büfé a Kiíró használatában, de Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában áll, ezért vonatkoznak rájuk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései. Az üzemeltetési szerződés a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján nem minősül a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésnek.

3. A pályázat célja

Üzemeltetési szerződés kötése a nyertes Pályázóval a felhívásban szereplő sport intézményben a büfé működtetésére. A büfé működtetésének célja, hogy az intézmény látogatói és dolgozói megfelelő színvonalú és árszintű büfé-szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.

4. Az üzemeltetési szerződés időtartama

2024. július 22. napjától 2025. július 21. napjáig.

5. Az üzemeltetésre szánt büféhelyiségek adatai

Cím: 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11.

Alapterület: kb. 10 m2

Műszaki állapot: Összes közművel rendelkezik.

6. A pályázók köre

A pályázaton részt vehet bármely, a meghatározott szolgáltatás teljesítésére engedéllyel rendelkező természetes, jogi vagy jogi személyiség nélküli személy.

7. Elvárások

Az üzemeltetőnek feladata színvonalas szolgáltatás nyújtása a sport intézmény látogatóinak és dolgozóinak egyaránt, az intézmény nyitvatartási idejéhez igazított módon.

Elvárt nyitva tartás: Panoráma Sportközpont:

hétfőtől-péntekig legalább: 15-21 óráig

hétvégén: legalább: 9.30-19 óráig

bizonyos hétvégeken egy hétre előre egyeztetve a rendezvényekhez igazítva

8. A pénzügyi feltételek

A Pályázó vállalja, hogy a büféhelyiség üzemeltetéséért a Kiíró és a Pályázó között a nyertes ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő üzemeltetési díjat minden hónap 10. napjáig megfizeti.

A Pályázó köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi üzemeltetési díjnak megfelelő kauciót a Kiíró részére letenni, amely összeg a Pályázónak felróható szerződésszegés esetén vagy üzemeltetési díj megfizetésének elmulasztása okán kerülhet felhasználásra. A 30 napnál hosszabb üzemeltetési díj hátralék a szerződés azonnali felmondását eredményezi. A pályázat kiírója minimálisan megajánlható üzemeltetési díjat határoz meg, melynek összege 120.000 Ft + ÁFA/hó.

9. A szerződéskötés feltételei

A Pályázónak a büfék megtekintése után nyilatkoznia kell, hogy a zavartalan üzemeltetéshez szükséges és hiányzó bútorzatot, felszerelési/berendezési tárgyakat, megfelelő technikai eszközöket saját költségén biztosítja.

A birtokba lépés napjától az üzemeltető köteles gondoskodni a használatába került eszközök, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi, illetve a tevékenységre vonatkozó további hatósági előírások, rendszabályok betartásáról, kidolgozásáról.

A büfé üzemeltetéséhez szükséges megfelelő képesítéssel rendelkező, egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt vett személyzetet a Pályázónak kell biztosítania.

A Pályázónak vállalnia kell, hogy a büfét csak rendeltetésszerűen használja, betartja az intézmény szabályait, házirendjét.

A Pályázónak vállalnia kell az előírt szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.

A Kiíró részéről elvárás, hogy a Pályázó biztosítsa a bankkártyával történő fizetés lehetőségét.

A megpályázott ingatlanokban a büfé üzemeltetésén kívüli más tevékenység, vagy a büfében étel- és italféleségeken kívüli egyéb termék árusítása kizárólag a kiíró hozzájárulásával történhet.

A büfé albérletbe, más számára üzemeltetésbe nem adható, az üzemeltető, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik.

Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az üzemeltető feladata és kötelessége.

A nyertes pályázó az üzemeltetés során folyamatosan köteles biztosítani a büfé higiéniai megfelelését, az árusított árukészlet megfelelő minőségét, amelyet a Kiíró folyamatosan ellenőrizhet.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a működésre és az árukészletre vonatkozóan ajánlásokat fogalmazzon meg.

Az üzemeltetett helyiségek állagmegóvása az üzemeltető feladata.

Az üzemeltetési szerződés megszűnésekor az üzemeltető köteles a helyiséget és annak leltárszerinti berendezési tárgyait eredeti állapotban a pályázat kiírójának visszaadni.

A Pályázónak vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.

Dohánytermék árusítása TILOS!

Jövedéki termék árusítása esetén az üzemeltető köteles a jogszabályi előírások fokozott betartására.

Az üzemeltető köteles a tevékenységével összefüggésben keletkező hulladék szelektív gyűjtésére.

Pályázónak a szerződés megkötése előtt nyilatkoznia kell, hogy nem áll csőd- , felszámolási eljárás alatt, nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, valamint átlátható szervezetnek minősül (amennyiben jogi személy).

10. Tevékenységi kör

A kiszolgálás módja: pultnál, jó idő esetén szabadtéri teraszos résszel bővítve, egyes rendezvényeken kerti kitelepüléssel. Az étel és italválasztékot a hatályos szabályozásnak megfelelően kell összeállítani, a Kiíróval egyeztetve. Az árusítandó termékek körének megajánlása során a Pályázó biztosítson megfelelő tápértékű, változatos, egészséges és jó minőségű élelmiszereket, különös tekintettel:

– friss pékáru, sütőipari termék

– szendvics, melegszendvics, hotdog és egyéb hidegkonyhai termékek

– csokoládé, müzli szelet, édesség

– üdítő (szénsavas/rostos)

– meleg italféleség (kávé, cappuccino, tea) – gyümölcs

– alternatív élelmiszerek (gluténmentes, paleo, tejmentes)

11. A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázatot papír alapon, zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre:

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat sport intézményben működő büfé üzemeltetésére.”

A pályázatok lezárásáanak határideje: 2024. 07. 12. 12:00 óra

A pályázathoz csatolni kell:

a Pályázó nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, e-mail cím stb.),

a büfé működtetésére, üzemeltetésére, üzletpolitikájára vonatkozó koncepciót, üzleti tervet

büfé kínálatának részletes bemutatását, beárazva,

a Pályázó eddigi tevékenységének rövid ismertetését,

referenciákat,

a havi üzemeltetési díjra vonatkozó ajánlatot, a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek betartást.

Állami Adóhatóságtól beszerzett 15 napnál nem régebbi nemleges („nullás”) adóigazolás

12. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk

A Pályázó feladata – eredményes pályázat esetén – a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartásba vétel kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési engedély kiadásáról – beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése.

Az üzemeltetési díj tartalmazza a víz, gáz, villany felhasználási díját.

13. A pályázati kiírás eredménytelensége

A Kiíró fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvántartására.

Eredménytelen, illetve részben eredménytelen a pályázati kiírás, ha

nem érkezett pályázati ajánlat,

a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg teljeskörűen a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött, mert a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve, ha valamelyik Pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi Pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

14. A pályázat bontása és elbírálása

Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja: 2024. július 15.

A pályázat elbírálása során a Kiíró az alábbi szempontok alapján választja ki az összességében legelőnyösebb – nyertes pályázatot:

A megajánlott bérleti díj az értékelés során: 45%-kal kerül figyelembevételre;

A színvonalas és választékos kínálat az értékelés során: 35%-kal kerül figyelembevételre.

A becsült értékesítési ár a termékösszetételre vonatkozóan az értékelés során: 20%-kal kerül figyelembevételre;

A pályázat elbírálása során előnyt jelent: környezetbarát csomagolású termékek, fenntartható élelmiszer-felhasználásra vonatkozó tájékoztatás, a munkavállalók részére nyújtott kedvezmények leírása, stb.

A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó

aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;

akinek az adóhatóságoknál nyilvántartott, 90 napot meghaladó adótartozása van;

akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.

A pályázat érvénytelen, ha

a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;

egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.

A pályázat benyújtása előtt a helyiségek megtekintésére lehetőség van.

Előzetes egyeztetés, illetve további felvilágosítás:

ravasz.krisztina@masodikkeruletsport.hu

Telefon: +36 30 280 4809

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás bármely szakaszában – indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Pályabérlés

Vízilabda

 

 

Úszás

 

 

Szabadtéri ingyenes sportolási lehetőség

Nyári táborok

 Sportrendezvényre, csapatépítőre keresel helyszínt? 

 

 

Szabadtéri ingyenes sportolási lehetőségek

Kapcsolat

Központi iroda: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
Pénzügyi osztály: +36 1 336-1138,
E-mail: info@masodikkeruletsport.hu
Sportszervezés, diák- és szabadidősport: dravucz.rita@masodikkeruletsport.hu
Pokorny Sportközpont: 06 20 282 3346
Panoráma Sportközpont: 06 20 388 1127
Számlázási cím: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Adószám: 25149724-2-41