Itt van: HÍREK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS sportklubok, sport- és diáksport egyesületek, civil szervezetek részére – 2022

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot ír ki a Budapest Főváros II. KERÜLETI SPORTKLUBOK, SPORT- ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLETEK, CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE.

Regisztrációs szám: 2022-04


A pályázat célja:
 a tanórai és tanórán kívüli testnevelés, játékos sporttevékenység, a szabadidős sport szervezett formáinak, programjainak támogatása, az egészséges életmód kialakításáért, az egészség megőrzéséért, valamint az ifjúság életminőségének javításáért. A pályázati támogatás forrása: Sport- és Tömegsport Keret


A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

 • Önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 2 500 000 Ft
 • Állami fenntartású köznevelési intézmények: 2 500 000 Ft
 • II. kerületi székhelyű/telephelyű vagy II. kerületi NSK létesítményben működő sportklubok, sport- és diáksport egyesületek, civil szervezetek: 4 000 000 Ft

A pályázat benyújtására jogosult: a pályázat címzettjei lehetnek a II. kerületi önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott II. kerületi köznevelési intézmények, továbbá II. kerületi székhelyű/telephelyű vagy II. kerületi NSK létesítményben működő sportklubok, sport- és diáksport egyesületek.


Pályázati időszak:
 pályázni kizárólag 2022. január 1. és 2022. november 30. közötti időszakban megvalósuló programmal/programokkal lehet. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.


A pályázat finanszírozása:
 a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke maximum 80%. A pályázat beadásánál meg kell jelölni az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét.


A pályázat keretében nyújtott támogatás kizárólag magyarországi programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű – bérre nem fordítható – kiadások fedezetére szolgál, a pályázó intézmény/szervezet működési kiadásaihoz, továbbá sportruházat vásárlására nem használható fel!

A támogatási összeg folyósítása az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények esetében előirányzat módosítással, az állami fenntartású köznevelési intézményeknél a Közép-Budai Tankerületi Központon keresztül, még a sportklubok, sportegyesületek esetében a támogatási szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra való átutalással, történik.


A támogatás mértékének felső határa:
 szakosztályonként 300 000 Ft.


A pályázás módja:
 a pályázatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. Az egyesület szakosztályonként csak egy pályázatot nyújthat be, amely legfeljebb két program megvalósítására irányulhat. (Mindkét programhoz önálló költségvetést kell benyújtani, és a pályázati elszámolás során külön beszámolót szükséges készíteni.) Az igényelt pályázati összeg nem haladhatja meg a pályázati felhívásban szereplő, a pályázatra vonatkozóan meghatározott maximális támogatás mértékét.


Új pályázó és adatváltozás esetén (2021. évben nem pályázott a KKSEB bizottsághoz, vagy bármilyen adatváltozás történt):

 • a nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolatát
 • a szervezet bírósági bejegyzésének vagy hatályos működési engedélyének 60 napnál nem régebbi kivonatát.
 • a fenntartói igazolás másolatát. (civil- és egyházi szervezetek által fenntartott intézmények esetén)


Kötelező nyilatkozatok:

 • a pályázati adatlap mellékleteként a pályázat részletes megvalósításának leírása 1-3 oldal terjedelemben
 • nyilatkozat a szervezet, egyesület alap adatairól
 • a pályázó nyilatkozata, a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, (1.sz. melléklet.)
 • 30 napnál nem régebbi köztartozásmentes igazolást. (az elektronikus NAV igazolás csatolása is elfogadható)
 • közhasznú szervezet esetén a pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló alapján a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezésre került,
 • a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv (Knyt.) 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, (2.sz. melléklet)
 • a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről. (4.sz. melléklet)
 • Nyilatkozat Átláthatóságról az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv 50.§ (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI tv. 3. § (1) bekezdés 1 pontjának való megfelelés


A pályázatokat postai úton:
 II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményirányítási Osztály 1024 Budapest, Mechwart liget 1. vagy lepecsételve, aláírva elektronikusan beszkennelve:

Gottfriedné Tomka Fruzsina részére: gottfriedne.tomka.fruzsina@masodikkerulet.hu 1 eredeti példányban kell benyújtani.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 6. (péntek) 12 óra


A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni!


Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra.


A pályázatok elbírálása:
 a pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. A pályázatok elutasítása esetén, döntését a Bizottság nem indokolja. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.


A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • az adott program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,
 • a pályázati programba bevont második kerületi résztvevők száma,
 • a program által támogatott kiemelt csoportok megjelenítése, különös figyelemmel a szociálisan rászoruló gyermekek és a családi programok támogatására,
 • a program hagyományai, és/vagy újszerűsége,
 • a program költségvetésének megalapozottsága, áttekinthetősége.

A támogatás utalásának és elszámolásának módjáról tájékoztatjuk a nyerteseket. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje: A program megvalósítást követő 30 napon belül. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy amennyiben a támogatással nem számol el határidőn belül, de legkésőbb 2022. december 1-ig, úgy a következő évben nem vehet részt a pályázaton. A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a gottfriedne.tomka.fruzsina@masodikkerulet.hu címen vagy a +36 30/ 319-3405-ös telefonszámon kérhető. A pályázati adatlapok elérhetők a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal honlapjáról (www.masodikkerulet.hu).

Pályázati felhívás
PÁLYÁZATI ADATLAP – 2022-04
ELSZÁMOLÓLAP
Nyilatkozat 1., 2. számú melléklet (kötelező)
Nyilatkozat – Közzétételi kérelem
Nyilatkozat közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ és PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK: https://masodikkerulet.hu/palyazatok/kozoktatasi-kozmuvelodesi-sport-egeszsegugyi-szocialis-es-lakasugyi-bizottsag-palyazata

  Pályabérlés

  Vízilabda

   

   

  Úszás

   

   

  Szabadtéri ingyenes sportolási lehetőség

  Nyári táborok

   Sportrendezvényre, csapatépítőre keresel helyszínt? 

   

   

  Szabadtéri ingyenes sportolási lehetőségek

  Kapcsolat

  Központi iroda: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
  Pénzügyi osztály: +36 1 336-1138,
  E-mail: info@masodikkeruletsport.hu
  Sportszervezés, diák- és szabadidősport: dravucz.rita@masodikkeruletsport.hu
  Pokorny Sportközpont: 06 20 282 3346
  Panoráma Sportközpont: 06 20 388 1127
  Számlázási cím: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
  Adószám: 25149724-2-41